Причини за проекта

Проектът Chain има за цел да допринесе за Инициативата за Цифровизация на европейската индустрия. В момента преживяваме процес на „де-индустриализация”, което отчасти се дължи на ръста в производството в други части на света и на повишаващата се автоматизация. През 2012 г. в отговор на този спад в относителната значимост на индустрията, Европейската Комисия постави цел производството да представлява 20% от общата добавена стойност в ЕС до 2020 г. Индустрия 4.0 (I4.0) може да стимулира производителността и добавената стойност на европейските индустрии и да стимулира икономическия растеж. Като част от своята нова Стратегия за единен дигитален пазар, Европейската Комисия иска да подпомогне всички индустриални сектори да експлоатират новите технологии и да управляват преминаване към интелигентна индустриална система. Онова, което I4.0 се опитва да постигне, е подобряване на производствения процес чрез използване на автоматизация и събиране на данни. Ефектите от тях се постигат чрез сензори за имплементиране, микрокомпютри и предавателни устройства, които позволяват целият завод да има не само физическо изражение, но и кибер-физична структура. Този факт, както и изчисленията в облак, и други съвременни технологии ще позволяват на машините да комуникират помежду си в реално време, позволявайки по-добри резултати, по-голяма гъвкавост при персонализацията на продуктите, понижени разходи за труд, по-малко генерирани отпадъци и времето на престой на машините ще бъде оптимизирано.

Проект Chain има за цел да осигури основа за създаването на нови компетенции за студенти в системата за висше образование и МСП (мениджъри и собственици) за справяне с промените, произтичащи от тази „революция”. Европа трябва да се научи да се справя с цялостната цифровизация на общество, която вече заличава границите между работници и самостоятелно заети, стоки и услуги или потребители и производители. Налице са предизвикателства пред МСП, свързани с участието във веригите за доставки в I4.0 (разходи, рискове, намалена гъвкавост и намалена стратегическа независимост).

Цели

В рамките на проекта ще бъдат създадени следните продукти:
  1. Брошура - Документ, изразяващ позицията относно I4.0, съдържащ дефиниция за термина I4.0 и неговите основни определящи елементи, дискусия за връзката между иновациите и I4.0, преглед на теориите за иновациите и технологичната революция и илюстративни примери за въздействието на I4.0 върху трансформацията на икономиката и обществото, като цяло, и по-специално за МСП.
  2. Набор от казуси - Колекция от 8 казуса на МСП, които се намират в партньорските страни и се опитват да посрещнат предизвикателствата, поставени от Индустрия 4.0. Колекцията обединява стратегиите и практиките, прилагани в контекста на нарастващата дигитализация и предизвикателствата, които новата парадигма поставя и практическите въздействия върху работата, заетостта, уменията и бизнес моделите.
  3. Курс: Стратегическа дигитализация на организациите – Курсът, включващ Наръник за обучаеми, представлява иновативна възможност за обучение, за обогатяване и развитие на знанията и компетенциите на студенти и МСП (мениджъри и собственици) за подпомагане на тяхната роля в удовлетворяването на нуждите на компаниите във връзка с I4.0. Курсът е съставен от пет модула и се организира под формата на присъствени (F2F) сесии, включително практическа лаборатория. Продължителността му е 70 присъствени часа, общо 130 часа и 6 ECTS. Научните области са мениджмънт и инженеринг.
  4. Стратегически насоки - кратък и фокусиран документ, имащ за цел да предостави насоки и подходяща информация на висшите учебни заведения за създаване на нов учебен план, който да подпомогне генерирането на новите умения, изисквани от Индустрия 4.0 и в частност от европейските МСП в контекста на дигитална икономика
  5.  Интерактивен документален филм: Индустрия 4.0 - Какво е бъдещето за европейските МСП в контекста на дигиталната икономика? - Уеб интерактивен документален филм, с нелинеен монтаж, който комбинира текст, аудио, филми, снимки и инфографика. Цели да изгради дискурс, свързан със знанието и реалността на европейските МСП в цифровата икономика. От гледна точка на интерактивност, разказът се развива и управлява чрез действията, предприети от потребителите чрез публичен интерфейс. Зрителят придобива контрол върху навигацията, като по този начин става автор или създател на свой персонализиран документален филм чрез който изгражда собствен начин на учене и мотивирано мнение по темата. Интерактивният документален филм ще бъде свободно достъпен онлайн чрез уебсайта на проекта и на пет езика (PT; BG; FR; DE и EN).
  6. Компендиум за експлоатация (с USB памет) предназначен за заинтересованите страни, целевата аудитория и политиците. Този резултат е начин за повишаване на устойчивостта на проекта и неговите основни резултати и ще бъде на разположение на следните езици PT; BG; FR; DE и EN. Комендиумът ще включва четири от продуктите, разработени по проект CHAIN – О1 Брошура – документ, изразяващ позицията по проект Chain; O2 Набор от казуси; О3 Курс - Стратегическа дигитализация на организациите (с наръчник) и O4 Стратегически насоки, предлагащи нов учебен план за Индустрия 4.0.